GDPR

GDPR – VOP bod III:

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Tímto opatřením zároveň plníme naší povinnost vyplývající z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to zpracovávat osobní údaje přesné a v případě potřeby aktualizovat (čl.5 GDPR).

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze takové své osobní a kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Nakládání s osobními údaji kupujícího se také řídí zák. 101/2000 Sb., zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

Prodávající prohlašuje, že veškerá osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy (vyřízení objednávky) s kupujícím. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk či dopravu (např. banky, dopravce) související s objednávkou kupujícího. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

Rozsah zpracování – Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících údajů ze strany prodávajícího a dalších jeho smluvních zpracovatelů:


a)
Fyzická osoba (občan) uvádí při objednávce či registraci:
* Jméno, Příjmení, titul
* Úplnou platnou poštovní adresu pro dodání
* Funkční emailovou adresu
* Číslo mobilního telefonu
b)
Právnická fyzická osoba (podnikatel) uvádí při objednávce či registraci:
* Obchodní jméno
* Úplnou poštovní adresu pro fakturaci
* Úplnou platnou poštovní adresu pro dodání (pokud je rozdílná od adresy fakturační)
* IČ
* DIČ (pokud je plátcem DPH)
* Funkční emailovou adresu
* Funkční telefonní kontakt

c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizací certifikáty, identifikátory v sociálních sítích
a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje zařízení užívaného zákazníkem, atd..

d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem – číslo bankovního účtu

e) informace o ZTP/P zákazníka za účelem přiznání případného slevového programu

f) biometrické údaje zákazníka – jedná se o osobní údaje technického charakteru, zpracování
fyzických či fyziologických znaků fyzické osoby, které umožňují jedinečnou identifikaci (snímek
postavy, obličeje a podle poslední judikatury i podpis)

g) osobní údaje spojené s hlasovou analýzou či nahrávkou zákazníka při komunikaci s obsluhou za
účelem zvýšení ochrany zákazníka i poskytovatele/ prodejce

h) osobní údaje spojené s videonahrávkou podoby zákazníka a jeho osobních projevů z účelem
zvýšení ochrany zákazníka i poskytovatele/ prodejce a/nebo předcházení škodám.

Účel a doba zpracování – Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými účely, v níže specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) a po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončení posledního smluvního vztahu s poskytovatelem/prodejcem.


a) manuální nebo automatické vyhodnocování analýzy spotřebitelského chování, záznamů o
spotřebitelské historii zákazníka

b) zasílání informačních zpráv týkajících se zakoupení produktů nebo sjednaných služeb (např.
informace o stavu vyřízení objednaných produktů nebo služeb) a poskytování poradenství zejména
v oblasti výběru produktů nebo služeb po dobu 12 měsíců – při těchto činnostech je využíváno
mimo jiné profilování

c) občasné poskytnutí obchodní nabídky produktů, zboží nebo služeb i partnerů po dobu 5 let,
jakoukoli formou včetně obchodních sdělení šířených elektronickými prostředky, které zákazník
poskytl/poskytne – záměrem je zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb,
poskytovatel/prodejce v žádném případě nechce zákazníky obtěžovat množstvím nevyžádané a
nesouvisející marketingové komunikace (příp. uskutečňované v nevhodnou denní dobu)

d) občasné poskytnutí obchodní nabídky týkající se nových produktů/ služeb po ukončení posledního
aktivního smluvního vztahu po dobu 5 let

e) získání názoru zákazníka týkajícího se zejména míry spokojenosti s prodávaným zbožím,
produktem, službou, názor na společnost, marketingovou komunikaci, produktovou nabídku s cílem
dosažení zkvalitnění poskytovaných služeb po dobu 5 let

f) veškeré údaje a statistiky o nákupech, které jsou získány během provozu a je nutné je
archivovat např. z důvodu reklamace po dobu 5 let

Zákazník uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoli vcelku nebo z části odvolat důvěryhodnou formou elektronické komunikace či písemně v listinné materializované podobě. Zákazník tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Zákazník dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním osobních údajů uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby/zboží. Poskytnutí je platné od okamžiku jeho udělení – tzn. objednání služby/zboží. Poskytovatel rozsah zpracovávaných údajů po ukončení smluvního vztahu vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely zpracování.
Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl a porozuměl mu.

Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka
Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům MUJFRESHBOX s.r.o., pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům s nimiž má MUJFRESHBOX s.r.o., uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, popřípadě dalším subjektům/osobám v souladu s platnými právními předpisy.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku u dozorového úřadu a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů ; účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů ; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací) ; plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li možné určit kritéria použitá ke stanovení této doby ; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od zákazníka ; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro zákazníka.